Obchodní podmínky

Článek I., úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.jedetoshop.cz (dále jen „e-shop“) se řídí platnou právní úpravou České republiky, která je v souladu s nařízeními a směrnicemi EU.
 2. Smluvní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v případě spotřebitele také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 4. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práv a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.
 6. Na všechny osobní údaje získané od výše uvedených smluvních stran se použijí příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II., provozovatel e-shopu

JEDETO s.r.o.
IČO: 24294560
DIČ: CZ24294560

Americká 579/17
120 00 Praha
Česká republika

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194000.

+420 724 104 390
info@jedetoshop.cz

CZK
2200734788/2010
IBAN: CZ1320100000002200734788
SWIFT: FIOBCZPPXXX

EUR
2600734795/2010
IBAN: CZ9720100000002600734795
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Dále jen provozovatel.

Článek III., vymezení pojmů

 1. Prodávající - je výše uvedený subjekt (provozovatel), který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 2. Kupující – spotřebitel - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 3. Kupující - nikoli spotřebitel - je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 4. Kupní smlouva - je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".
 6. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 7. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 8. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 9. Internetový obchod - elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby spotřebitelům či podnikatelům.

Článek IV., ceny a zboží

 1. Provozovatel je plátcem DPH.
 2. Veškeré ceny uváděné na stránkách e-shopu jsou včetně DPH.
 3. Na zboží nabízené v e-shopu je poskytována plná záruka v souladu s platnou právní úpravou České republiky s přihlédnutím na záruční podmínky výrobce a distributora v České republice.
 4. Expediční náklady - při objednávce zboží účtujeme expediční poplatky zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy (viz. Článek VII. – Způsob platby a dodání). Další poplatky (např. balné) neúčtujeme. V případě, že se jedná o zboží ve slevě, případě v akci, bude na tuto skutečnost spotřebitel upozorněn jak u výběru zboží, tak i u vystavování objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat přiměřenou zálohu, pokud by se jednalo o těžko prodejné zboží nebo zboží v hodnotě vyšší než 10.000,- Kč v případě, že není skladem.
 5. Příplatek na ekologickou likvidaci starých spotřebičů - v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou povinni i koncoví prodejci účtovat finanční příspěvek na ekologickou likvidaci prodávaných spotřebičů. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně tohoto poplatku.

Článek V., uzavření smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěna na internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2, občanského zákoníku, se nepoužije.
 2. Objednání zboží - objednávka vybraného zboží či služeb je návrhem kupujícího na uzavření smlouvy, která vzniká okamžikem, kdy vyjádření souhlasu dodavatele s obsahem takového návrhu dojde e-mailem kupujícímu - potvrzení objednávky.
 3. Odesláním takové objednávky kupující potvrzuje závaznost své objednávky a také skutečnost, že se na něj vztahují Všeobecné obchodní podmínky, se kterými se seznámil před odesláním své objednávky a souhlasí s nimi.
 4. V případě, že potvrzení objednávky nedojde kupujícímu do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu na e-mailovou adresu, je nutné kontaktovat prodávajícího a sdělit mu tuto skutečnost.
 5. Objednávku kupující vyhotoví nejméně ve 2 krocích, kdy v každém kroku je možné vrátit se k předešlému kroku a opravit případné chyby v počtech a zbožích, případně potřebných údajů.
 6. Náležitosti objednávky - v objednávce kupujícího musí být povinně vyplněny následující údaje a to v závislosti na tom, zda se jedná o fyzickou osobu spotřebitele či fyzickou nebo právnickou osobu podnikatele: Obchodní název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, fakturační a dodací adresu, IČ, DIČ, název zboží, jednotkovou cenu, způsob platby a dopravy, datum, telefonické spojení a e-mail. Objednávka musí být výlučně v českém jazyce.
 7. Zrušení objednávky - spotřebitel je oprávněn objednávku zrušit, jestliže jeho odvolání dojde dodavateli dříve, než dodavatel závazně potvrdí objednávku. V případě, že v době mezi objednáním zboží a potvrzením objednávky došlo k vyprodání zboží, oznámí dodavatel tuto skutečnost kupujícímu a objednávka na výše uvedené zboží se ruší.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě změny kurzu, chybě při zadávání ceny, výrazné inflaci, při výrazných změnách dodavatelských podmínek nebo v případě, že se již zboží nevyrábí či nedodává.

Článek VI., odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího z důvodu uvedených v článku V. odst. 9, je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího, kde navrhne jiný postup, zejména možnost náhrady jiným zbožím, či odstoupení od smlouvy. V případě již uhrazené ceny za takové zboží, má prodávající povinnost do 10 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit úhradu na účet spotřebitele.
 2. V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku) – je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Tuto skutečnost je povinen spotřebitel sdělit vhodným způsobem, nejlépe e-mailem nebo písemně prodávajícímu v uvedeného lhůtě, kde by měl uvést i způsob vrácení uhrazené ceny. Tuto cenu se provozovatel zavazuje vrátit do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu. Náklady na dopravu zboží hradí v souladu s § 1820 odst. 1) písm. g) spotřebitel. Pokud je výrobek zaslán s dopravou zdarma, bude mu tato při vrácení výrobku odečtena. Zboží zaslané na dobírku provozovatel nepřevezme. Při platbě kartou bude v případě chybné objednávky, nebo vrácení zboží odečten bankovní poplatek ve výši 2%.
 3. Nárok na úhradu případné škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 4. Na dárky, které jsou poskytovány v rámci smluvních vztahů zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoli práva spotřebitele. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 5. Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 občanského zákoníku zejména v případě smluv:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Článek VII., způsob platby a dodání

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb: bezhotovostní převod na účet; hotovosti; na dobírkou, přičemž poplatek činí 30 Kč.

 • Dobírka - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. Cena dodání dobírkou je u společnosti 150 Kč. Tato forma platby je limitována částkou 50 000 Kč. V případě vyšší částky je nutno dohodnout individuální postup.
 • Bezhotovostní převod – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele e-shopu na výše uvedené č. účtu, kde variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací, adresu uvedenou v objednávce. Při bankovním převodu je dodání u společnosti PPL 120,- Kč. Výše uvedené platí pouze v případě doručení do České republiky.
 • Hotovost - platba při osobním převzetí, popř. dle domluvy.
 • Podle § 25 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Článek VIII., dodání zboží

 1. Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1-15 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.
 2. Způsob doručení - spotřebitel má možnost zvolit si doručení prostřednictvím poštovní zásilky nebo osobní odběr, popř. dle dohody. V případě poštovní zásilky bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna spotřebitelem před odesláním zboží. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedené v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným nebo jiným doručením zboží.
 3. Převzetí zboží - kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a zkontrolovat. Zejména neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků. V případě jakýchkoliv závad, poškození zboží, nebo pouze podezření že došlo k poškození zásilky tuto skutečnost neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, oznámit přepravci samotnému a zaznamenat toto do předávacího protokolu k podpisu o převzetí zásilky. V případě shledání porušení přepravního obalu, poškození zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo špatném zacházení a i v případech již výše zmíněných se doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a že výrobek uvnitř zásilky byl v pořádku a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující svým podpisem stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky, správný počet balíků a že zásilka nejeví žádné známky vnějšího ani vnitřního poškození.
 4. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

Článek IX., informace o produktech

 1. Technické specifikace produktů jsou získávány z různých zdrojů a za jejich 100% správnost nemůžeme ručit. Pokud se domníváte, že obsahují chybu, informujte nás prosím emailem.
 2. Tímto ustanovením se provozovatel nijak nezbavuje své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Článek X., odpovědnost za vady (reklamace)

 1. Není-li na samostatně potvrzeném dokumentu výslovně uvedeno jinak, není nabízené a prodávané zboží schváleno pro použití v běžném provozu na pozemních komunikacích. Zboží lze použít pouze na vlastní nebezpečí a pouze na uzavřených závodních tratích. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody jako jsou zranění, úmrtí, psychické újmy, poškození věci, znehodnocení věci, vznik závazku a podobně, způsobené kupujícím nebo třetí straně zcela i z části v jakékoli souvislosti s použitím nebo pořízením zboží od provozovatele.
 2. Vzhledem k nekontrolovatelným podmínkám použití a předpokládanému přetěžování nad rámec životnosti se na zboží použité pro závodní účely nevztahuje žádná záruka s vyjímkou vad, které nebylo možné zjistit při převzetí zboží kupujícím a vad skrytých.
 3. Záruční doba počíná běžet převzetím věci kupujícím.
 4. Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruční doba 24 měsíců. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout písemnou formou záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.
 5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 6. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. Ustanovení uvedená v bodě 6. tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v jeho sídle uvedeném výše. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • na odstranění vady opravou věci,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 10. V případě, že kupující si nezvolí své právo včas, má práva jako kdyby se jednalo o vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, a pozbývá právo odstoupit od smlouvy (tím není dotčeno § 2107 odst. 3 občanského zákoníku).
 11. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 12. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 13. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. V případě, že bude tato lhůta překročena, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení smlouvy.

Článek XI., další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek XII., ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.
 2. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Článek XIII., platnost a účinnost

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2016.

V Praze dne 1. 1. 2016.